کادر آموزشی و علمی
 

معلمان پایه اول 

کلاس دانش 1 :
خانم نجفی 
najafi@emamhoseinedu.com
کلاس دانش 2 :خانم میرزایی
mirzai@emamhoseinedu.com
 

*****************

معلمان پایه دوم

کلاس پویش 1 :
خانم حسینی 
hossiny@emamhoseinedu.com

کلاس پویش 2 : خانم گودرزی 
goodarzi@emamhoseinedu.com

*****************

معلمان پایه سوم

کلاس بینش 1 :
خانم نورالهی
   norrolahy@emamhoseinedu.com 

  کلاس بینش 2 : خانم عاشورزاده
ashoorzadeh@emamhoseinedu.com

*****************


معلمان پایه چهارم

کلاس کوشش 1 :
خانم علامه 
allameh@emamhoseinedu.com

کلاس کوشش2 : خانم قاضی لو 
 ghaziloo@emamhoseinedu.com


*****************


معلمان پایه پنجم 

کلاس تلاش 1 : خانم رنجبر
 rangbar@emamhoseinedu.com

کلاس تلاش 2: خانم اخلاصی
 ekhlassi@emamhoseinedu.com

*********************

معلمان پایه ششم
 


کلاس رویش 1 : خانم صناعی
sanaei@emamhoseinedu.com

کلاس رویش 2: خانم باقری
bagheri@emamhoseinedu.com